Privacy statement Antonius Hypercare

 

Over Antonius Hypercare

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval zorgverzekeraars en dokters, c.q. verwijzers. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt Antonius Hypercare persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld:

 • naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers. Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens
  verwerken zoals medische gegevens.

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Antonius Hypercare en wijst op dit privacy statement.

Antonius Hypercare heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen. Antonius Hypercare verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder

 • het leveren van de door u gevraagde diensten
 • onderzoek naar klanttevredenheid
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer en een patiëntendossier. Door middel van die systemen hebben de betrokken medewerkers van Antonius Hypercare toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Antonius Hypercare de gegevens verwerkt.

Antonius Hypercare baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:
Uitvoering geven aan de behandelovereenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakoming van een wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Antonius Hypercare is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang

Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling aan de wettelijke verplichtingen te geven. Wanneer wij op deze basisgegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacywetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Toestemming

We verwerken gegevens op basis van toestemming. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Daar waar deze gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan, maar niet gelimiteerd tot:

 • zorgverzekeraars
 • medische behandelaars

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Antonius Hypercare een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons
bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Antonius Hypercare
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens
 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren. Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met via een e-mail aan.

Antonius Hypercare bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Antonius Hypercare gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Antonius Hypercare de gegevens verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Antonius Hypercare, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.